eco-collage

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM OKOLIŠA

Središnju komponentu razvojne misije na nivou cijele ProCredit grupacije predstavlja zaštita okoliša, te nastojanje da je ekonomski razvoj kojeg podržavaju ProCredit institucije ekološki i društveno održiv u što većoj mjeri. Svaka ProCredit institucija postavila je visoke standarde koji se tiču uticaja njenog poslovanja na okoliš.

U 2011. godini grupacija je uspostavila set standarda pod nazivom „Smjernice grupacije za upravljanje zaštitom okoliša“, koji uvode sveobuhvatan pristup suočavanju sa izazovima okoliša, pod zajedničkim nazivom Sistem upravljanja zaštitom okoliša, koji se sastoji od tri stuba.

Sistem upravljanja zaštitom okoliša, kojeg je implementirala ProCredit grupa sastoji se od tri sljedeća stuba: Interno upravljanje zaštitom okoliša, Upravljanje ekološkim i društvenim rizikom u kreditiranju i Eko finansiranje/eko kreditiranje.

Izjava menadžmenta

Stub 1: Interno upravljanje zaštitom okoliša.

Ovaj stub se odnosi na sve interne mjere koje se poduzimaju u cilju smanjenja uticaja banke na okoliš. Obuhvata sveobuhvatno podizanje svijesti i edukacije, kao i dizajn filijala i sjedišta banke. Energetska efikasnost i pitanja zaštite okoliša sada čine centralni dio nastave na Pro Credit akademijama. Osoblje filijala ProCredit banke često provodi aktivnosti u svom susjedstvu u cilju unapređenja okoliša; na primjer, čiste javne površine i prostore za rekreaciju, sade drveće i osiguravaju sredstva za uređenje parkova i igrališta.

Stub 2: Upravljanje ekološkim rizikom u kreditiranju.

Cilj ovog stuba jeste smanjenje vanjskog uticaja na okoliš uzrokovanog kreditnim aktivnostima banke. Obuhvata procjenu i praćenje ekološke sigurnosti poslovanja klijenta, te odbijanje zahtjeva za kredite koji se smatraju štetnim po okoliš.

Stub 3: Eko finansiranje/eko krediti za preduzeća

Cilj ovog stuba jeste unaprijediti eksterne rezultate banke u zaštiti okoliša, ponudom posebnih kreditnih linija za ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti, obnovljive energije i druge aktivnosti koje doprinose zaštiti okoliša. Mnogi krediti grupacije za renoviranje i adaptaciju i business krediti se koriste za finansiranje nabavke modernih tehnologija za smanjenje emisije štetnih gasova, izgradnju energetski efikasnih zgrada i druga ulaganja koja imaju pozitivan uticaj na okoliš. Većina banaka sada nudi “eko kredite” ili “kredite za unapređenje energetske efikasnosti” a mi u ovoj oblasti vidimo značajan novi poslovni potencijal.

sistem-upravljanja-zastitom-okolisaU 2012. godini, ProCredit Banka Bosna i Hercegovina je usvojila Politiku upravljanja zaštitom okoliša i potpuno usvojila Sistem upravljanja zaštitom okoliša grupe. Banka kontinuirano unapređuje svoje rezultata u pogledu zaštite okoliša. Na taj način, ProCredit Bank Bosna i Hercegovina nastavlja igrati važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti okoliša među osobljem, klijentima i u javnosti uopće.

1.1. Stub 1: Interno upravljanje zaštitom okoliša

ProCredit Banka Bosna i Hercegovina nastoji što bolje shvatiti i unaprijediti održivost korištenja energije i uticaja na okoliš. U sklopu ovih nastojanja, Banka je implementirala interne mjere efikasnog korištenja energije i resursa koje se odnose i na tehnologiju i na ponašanje. Banka ima sistematski pristup informisanju osoblja o energetskog efikasnosti i obnovljivoj energiji. Pored toga, uposlenici se redovno obavještavaju o bitnim ekološkim pitanjima, planovima o mjerama koje treba poduzeti radi povećanja efikasnosti korištenja energije i resursa, kao i o rezultatima mjera i aktivnosti poduzetih putem intraneta i e-maila.

Od 2012. godine Banka je prikupila podatke o potrošnji energije, vode, goriva i materijala kao i emisiji s CO2 od potrošnje energije.

Primjeri mjera koje je poduzela ProCredit Banka da bi njene interne aktivnosti postale ekološki prihvatljivije:

 • Energetski efikasni klima uređaji u prostorijama za server i telekomunikacije;
 • Novi serveri-smanjenje broja i potrošnje električne energije postojećih servera;
 • Kotlovi za grijanje na pelet;
 • Energy star oznaka na novom sistemu štampanja sa centralnim monitoringom;
 • Tri kutije za rasvjetu sa LED sijalicama.
 • Isključenje monitora, printera i kopir aparata nakon radnog vremena;
 • Isključivanje nepotrebnog osvjetljenja;
 • Recikliranje papira;
 • Optimalno korištenje sistema grijanja i klimatizacije, itd.

1.2. Stub 2: Upravljanje ekološkim rizikom u kreditiranju

ProCredit Banka BiH je implementirala sistem upravljanja zaštitom okoliša na osnovu kontinuirane procjene portfolija kredita u skladu sa ekološkim kriterijima, dubinskom analizom svih privrednih aktivnosti koje potencijalno imaju za posljedicu opasnosti po okoliš, i odbijanje kreditnih zahtjeva od strane preduzeća koja su angažovana na aktivnostima koje se smatraju ekološki opasnim a nalaze se na listi neprihvatljivih aktivnosti naše institucije. Uvođenjm ekoloških pitanja u proces odobravanja kredita, ProCredit Banka je također dobila mogućnost podizanja nivoa ekološke svijesti svojih klijenata. ProCredit Banka je sačinila listu aktivnosti koje imaju negativan učinak na prirodnu sredinu i na naše društvo. Kreditni zahtjevi preduzeća uključenih u aktivosti koje se nalaze na našoj listi neprihvatljivih aktivnosti bit će odbijeni. Listu neprihvatljivih aktivnosti pogledajte ovdje.

1.3. Stub 3: Eko finansiranje/ eko krediti za preduzeća

ProCredit Banka Bosna i Hercegovina je uvela eko kredite u 2012. godini. Glavni cilj je bio uvesti kredite pogodne za poslovne klijente i ponuditi im standardizirane eko kredite za ulaganje u mjere unapređenja energetske efikasnosti, korištenja obnovljivih izvora ili ekološki prihvatljive mjere. Eko krediti se nude svim segmetnima poslovnih klijenata, kao i u oblasti poljoprivrede.

Eko krediti za preduzeća podržavaju nastojanja malih i srednjih preduzeća u razvoju ekološki prihvatljivih i društveno odgovornih poslova. Pošto ova ulaganja nisu usmjerena samo na razvoj pposlovanja, već se njima rješavaju i ekološki problemi sa kojima se danas suočavamo, eko krediti se nude po preferencijalnim uslovima.

Razvili smo i posebnu metodologiju za procjenu ekološkog uticaja poslovnih aktivnosti.

Prihvatljivi projekti za eko ulaganja se dijele u tri osnovne kategorije:

1. Energetska efikasnost – Projekti kojima se smanjuje energetska potrošnja a održava ili unapređuje kapacitet proizvodnje: 

 • Različite vrste visoko-efikasnih proizvodnih mašina i opreme – CNC mašine (strugovi, rezači, itd.), proizvodne linije sa pokretnom trakom, prese, komore za lakiranje, komore za sušenje, peći, pećnice, itd.
 • Sistemi za grijanje, ventilaciju, hlađenje i rasvjetu – visoko efikasni kotlovi i grijači, sistemi za klimatizaciju, frižideri i zamrzivači, centralizovani ventilacioni sistemi, LED rasvjeta i visoko efikasne luminiscentne lampe, sistemi za kontrolu rasvjete, kotlovi na biomasu, itd.
 • Poboljšanja izolacije i prozora zgrada-novi prozori, nova ili dodatna izolacija;
 • Poljoprivredna oprema – vučna vozila, traktori, kombajni, sistemi za navodnjavanje kap po kap, prskalice,itd.

2. Obnovljiva energija – proizvodnja i/ili potrošnja energetskih resursa koji su neiscrpni ili koji se mogu brzo obnoviti:

 • Solarni paneli za zagrijavanje vode za kuću ili preduzeća
 • Termo pumpe i kompletna rješenja geotermalne energije za grijanje i hlađenje
 • Sistemi za proizvodnju energije iz biomase i biogasa
 • Vodene turbine
 • Fotonaponski paneli
 • Generatori za vjetroturbine (WTGs)

3. Mjerenja povoljnog učinka na okoliš

 • Transport -vozila sa motorima sa visokom efikasnošću iskorištenja goriva
 • Oprema i instalacije za zaštitu vode, zraka i tla
 • Upravljanje recikliranjem i otpadom – preduzeća u ovoj oblasti mogu podnijeti zahtjeve za kredite za finansiranje potreba za obrtnim kapitalom.
 • Organska poljoprivredna proizvodnja – mjere mogu obuhvatiti finansiranje troškova certifikacije.
 • Postrojenja za obradu otpadnog materijala – filteri, instalacije za prečišćavanje vode, objekti za odlaganje organskog đubriva, itd.
 • Mjere za zaštitu obale i zemljišta od erozije, pošumljavanje i rekultivisanje ugroženih područja, itd.
 • Implementacija sitema za upravljanje zgradama i sistema za upravljanje potrošnjom energije u proizvodnim procesima.
 • Dobavljači, revizori i drugi pružatelji usluga u ovoj oblasti mogu podnijeti zahtjev za kredite za finansiranje obrtnog kapitala za opremu i materijale.
probanking
zone-24-7_logo100
online_zahtjevi_new