Obavijest za klijente

Mjere olakšica u otplati kredita za građane i kompanije pogođene pojavom virusnog oboljena "COVID 19"

Poštovani klijenti,

ProCredit Bank koja preko 20 godina uspješno kreditira i razvija segment malih i srednjih preduzeća, reagovala je odmah svojom podrškom privredi u ovoj kriznoj situaciji. Razumjevanje poslovnih modela naših klijenata omogućilo je da se u kratkom vremenu reaguje kako bi se ublažili efekti uzrokovani pandemijom virusa COVID-19.  Cilj nam je da kroz podršku likvidnosti osnažimo poslovanje naših klijenata u mjeri u kojoj je to moguće u trenutnim okolnostima.

Pravnim subjektima će na raspolaganju biti različite vrste olakšica u otplati a iste će biti određene u skladu sa individualnim potrebama klijenata. Sve kompanije koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, će moći podnijeti zahtjev za neku od mjera olakšica definisanih Odlukama entitetskih agencija za bankarstvo.

U nastavku Vam nudimo odgovore i objašnjenja na najčešća pitanja vezano za mjere olakšica.


Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?

Prema odlukama pravo na posebne mjere klijent može ostvariti samo ako je direktno ili indirektno pogođen vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je klijentova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.


Šta podrazumijeva privremeni moratorij?

Banka Vam može odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“. Ovaj moratorij znači da će Vam banka odložiti plaćanje obaveza po glavnici i kamati do ukidanja proglašenja stanja nesreće.


Da li se za vrijeme trajanja privremenog moratorija obračunava kamatna stopa na kredit?

U toku privremenog moratorija zaustavlja se obračun dospjeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka privremenog moratorija sva glavnica i obračunata kamata dospijeva, a njihovo se plaćanje vrši prema modalitetu posebnih mjera koje klijent dogovori sa Bankom ili nakon isteka privremenog moratorija ukoliko poseban modalitet ne bude ugovoren.


Da li će klijenti u ovom slučaju plaćati zateznu kamatu?

U periodu privremenog moratorija neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate.


Na koji način klijenti mogu podnijeti zahtjev?

Kanali komunikacije koji su dostupni klijentima u procesu odobrenja posebnih mjera su:

-      Direktni kontakt sa službenicima za poslovanje sa klijentima (pravna i fizička lica)

-     Slanjem upita/zahtjeva na: info@procreditbank.ba

-     Pozivom na broj 033/ 250 -950

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci a uzrokovanih pojavom virusnog oboljena "COVID 19" možete preuzeti klikom na link:

·       Pravni subjekti

·       Fizička lica

 

Pored zahtjeva potrebno je da klijenti dostave i dokaz o pogoršanju kreditne sposobnosti, kako je ispod navedeno, te zvanične finansije izvještaje za 2019. godinu za pravna lica.

Ukoliko nije moguće dostavljanje dokaza u momentu podnošenja zahtjeva, isti se mogu dostaviti banci naknadno po stjecanju uslova.

·       Dokaz o pogoršanju kreditne sposobnosti:

·       gubitak posla (evidencija sa biroa, rješenje poslodavca o raskidu ugovora, i dr.)

·       smanjenje plate i/ili smanjen prihod domaćinstva (aneks ugovora o radu, izvod sa tekućeg računa i dr.)

·       značajan pad prihoda (PDV prijave, interni i eksterni finansijski izvještaji, izvod sa tekućeg računa, i dr.)

·       kašnjenje priliva (izvod sa tekućeg računa, ugovori sa kupcima/dobavljačima), i dr.


Ima li rok u kojem se treba podnijeti zahtjev za olakšice?

Trenutno rok do kada klijent može podnijeti zahtjev nije ograničen. Nakon isteka stanja nesreće Banka može klijentu ponuditi jedan od modaliteta ukoliko je njegova kreditna sposobnost pogoršana stanjem uzrokovanim virusnim oboljenjem COVID-19, pri čemu je potrebno da na dan 29.02.2020. godine klijent nema kašnjenja duža od 90 dana.

 

Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev za privremeni moratorij?

Nakon što u zahtjevu klijent navede razlog zbog kojeg mu je kreditna sposobnost pogoršana isti ulazi u proces razmatranja. Nakon toga, ukoliko je zahtjev pozitivno riješen,banka priprema anekse ugovora i nove otplatne planove, koji se klijentima dostavljaju elektronskim putem na potpis. Klijenti su dužni potpisanu i pečatom firme ovjerenu (za pravna lica) kopiju Aneksa Ugovora i Plan otplate kredita, dostaviti banci elektronskim putem, a originalne dokumente poštom. U slučajevima kad klijent nema tehničke mogućnosti da elektronski potpiše dostavljenu dokumentaciju, banka putem pošte šaljeklijentu odštampane dokumente koje klijent nakon potpisivanja također putem pošte šalje nazad banci. U izuzetnim slučajevima, klijent može doći u prostorije banke da potpiše dokumente ili iste dostaviti nakon ukidanja proglašenog stanja stanje „Prirodne ili druge nesreće u BiH“.

 

Šta nakon prestanka stanja “prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine”?

Ukoliko po završetku stanja nesreće klijentu budu potrebne olakšice, potrebno je da banci na isti način dostavi zahtjev i potrebnu dokumentaciju za razmatranje dodatnih olakšica. Tada će biti uzete u obzir sve obaveze koje klijent nije bio u obavezi plaćati tokom privremenog moratorija. U ovom slučaju kamatna stopa će biti ista kao što je bila definisana postojećim ugovorom. Banka neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge u vezi sa predmetnom modifikacijom, a klijent će snositi eventualne troškove vezane za kolateral koji nastanu ovom modifikacijom.

 

  Koje mjere Banka može klijentu ponuditi po isteku privremenog moratorija?

Po isteku privremenog moratorija Banka će na osnovu dostavljene dokumentacije od strane klijenta izvršiti kreditnu analizu, i utvrditi primjereni modalitet. Modalitet koji može biti ponuđen klijentu može biti jedna ili kombinacija više mjera navedenih u nastavku:

-       moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci (ne računajući privremeni moratorij),

-       uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period odnajduže 6 mjeseci,

-       produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,

-       odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću,

-       produženje roka dospijeća limita po tekućem računu na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu klijent tokom tog perioda možekoristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,

-       druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja klijentovih kreditnih obaveza.

Kada su u pitanju fizička lica, Banka će obezbijediti privremeni moratorij ili drugu olakšicu u otplati kreditnih plasmana svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom. Posebne mjere će se primjenjivati u slučajevima kada su  klijenti ostali bez primanja ili su ona smanjena, odnosno kada je ugrožena stabilnost primanja te samim tim i platežna sposbnost za otplatu kreditnog zaduženja.

 

Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti banci u slučaju da su klijentu potrebne dodatne olakšice po isteku stanja nesreće?

 

·       Fizička lica:

 

·       Klijentov zahtjev,

·       Izvještaj Centralnog registra kredita za dužnika i sudužnika (ako je primjenjivo)

·       Dokaz o pogoršanju kreditne sposobnosti

·       Dokaz o prihodu (ugovor o radu, platna lista, izvod sa računa) za dužnika i sudužnika (ako je primjenjivo)

·       Podatke o kolateralu, ako je primjenjivo

 

-       Pravna lica:

·       Klijentov zahtjev,

·       Izvještaj Centralnog registra kredita za dužnika

·       Dokaz o pogoršanju kreditne sposobnosti

·       Zvanični finansijski izvještaji na 31.12.2019.godine, ovjereni od strane FIA-e/APIF (Bilans uspjeha, Bilans stanja, Bilans tokova gotovine i Bilans promjena na kapitalu)

·       Revidirani finansijski izvještaj na 31.12.2018./31.12.2019.godine za pravna lica koja imaju obavezu revidiranja finansijskih izvještaja

·       Analitički bruto bilans sa 31.12.2019. sa početnim stanjima konta

·       Zbirna kartica potraživanja od kupaca sa 31.12.2019. (sa tekućim prometom)

·       Zbirna kartica obaveza prema dobavljačima 31.12.2019. (sa tekućim prometom)

·       Lista osnovnih sredstava (struktura i vrijednost sredstava) sa 31.12.2019. (pregled: nabavna vrijednost, ispravka vrijednosti, sadašnja vrijednost)

·       Prihodi po mjesecima za 12 mjeseci ( od 01.2019. – 12.2019. god)

·       Sve PDV prijave za tekuću godinu

·       Analitički bruto bilans sa 30.04. sa početnim stanjima konta i pratećim    karticama kupaca i dobavljača

·       Poslovni plan firme sa finansijskom projekcijom koja uključuje efekte pandemije COVID-19 (moguće dostaviti i u formi PCB obrasca)

·       Podatke o kolateralu, ako je primjenjivo

·       Za povezane firme i sudužnika potrebno je takođe dostaviti sve gore navedeno, ako je primjenjivo

 

  Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev za dodatne olakšice?

Na osnovu dostavljene dokumentacije banka vrši pojedinačnu kreditnu analiza koja se odnosi na detaljnu finansijsku analizu klijenta sa ciljem definisanja modaliteta posebnih mjera koje će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci.

Prije odobravanja posebnih mjera banka je dužna da klijentima u pisanoj formi dostavi ponudu sa jasno navedenim mogućnostima, uslovima i efektima korištenja mjera. Klijenti su dužni da se izjasne o ponudi i istu u slučaju prihvatanja dostave pisanim ili privremeno elekronskim putem do momenta stjecanja uslova za pribavljanje originalnog dokumenta.

 

 

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa posebnim mjerama koje su definisane odrednicama Odluka entitetskih Agencija za bankarstvo.

 

 

 Vaša ProCredit Bank