Solidni rezultati u prvoj polovini godine i brojke koje ukazuju na snažan rast – ProCredit grupacija povisila prognozu rasta za 2020. godinu

• Rast kreditnog portfolija klijenata u prvoj polovini godine veći od očekivanog (5,3%) – Uprava povisila prognozu rasta na godišnjem nivou na 8-10% • Troškovi rizika na godišnjem nivou od 67 baznih poena u skladu sa očekivanjima, uz dobar kvalitet portfolija • Konsolidovani rezultat od 21,7 miliona EUR odgovara povratu na kapital na godišnjem nivou od 5,5% sa stabilnim troškovima i značajnim poboljšanjem prihoda prije troškova rizika

 

 

Frankfurt na Majni, 13.08.2020. godine – ProCredit grupacija, koja je uglavnom aktivna na području Jugoistočne i Istočne Evrope, bilježi dobre rezultate u prvoj polovini godine, uprkos uticaju pandemije virusa COVID-19. U prvoj polovini 2020. godine, kreditni portfolio klijenata ostvaruje rast za 5,3%, odnosno, 255 miliona EUR (u prvoj polovini 2019. godine: +5,0% / +217 miliona EUR), što je više od orijentacionih vrijednosti objavljenih za godinu u cjelini. Konsolidovani rezultat od 21,7 miliona EUR (u prvoj polovini 2019. godine: 22,9 miliona EUR) ostvaren je i pored povećanja troškova rizika od 11,6 miliona EUR u odnosu na isti period prošle godine. Poboljšanje omjera rashod/prihod za 4,2 procentna poena, na 66,5%, odraz je značajnog povećanja prihoda od 8,7 miliona EUR prije oporezivanja i rezervisanja za gubitke, na 41,8 milion EUR.


Uprava je ohrabrena rezultatima ostvarenim u prvoj polovini godine: „Naš rastući kreditni portfolio dokaz je da je, naročito u vrijeme izazova, važno da mala i srednja preduzeća imaju pouzdanog bankarskog partnera. Uvjereni smo da naš čvrst model poslovanja, stabilan profil rizičnosti i solidni finansijski rezultati obezbjeđuju jaku osnovu za podršku našim klijentima, čak i u sadašnjem tržišnom okruženju, te time i iskorištavanje atraktivnih prilika za ostvarenje rasta“.

 

Rast kreditnog portfolija klijenata ostvaren je uglavnom u oblasti dugoročnijih investicijskih kredita za nove i postojeće klijente – mala i srednja preduzeća, što ukazuje na dalje jačanje pozicije grupacije na tržištu.

 

Naročito snažan rast zabilježen je u portfoliju eko kredita, sa ostvarenim rastom od 9,9%, koji je bio posebno dinamičan u sektoru obnovljive energije. Eko portfolio je u ukupnom rastu učestvovao sa preko 30% i, sa datumom 30.06.2020. godine, čini 17,3% ukupnog kreditnog portfolija.

 

Rast depozita klijenata za 113 miliona EUR ili 2,6% u prvoj polovini godine ostvaren je zahvaljujući povećanju depozita po viđenju i stalno dostupnih štednih računa. Činjenica da su ovom rastu doprinijeli postojeći i novi biznis klijenti, kao i fizička lica, ukazuje da su usluge ProCredit DIRECT, odnosno, ponuda digitalnih usluga ProCredit grupacije, sve privlačnije klijentima. Koeficijent pokrića likvidnosti (LCR) grupacije na kraju polugodišta iznosio je 142%.

 

Konsolidovani rezultat od 21,7 miliona EUR je tek neznatno niži od 22,9 miliona EUR ostvarenih u istom periodu prošle godine. Viši troškovi rezervi za gubitke prelaze porast ostvaren u neto kamatnom prihodu. Zahvaljujući rastu kreditnog portfolija, neto kamatni prihod povećan je za 7,2 miliona EUR ili 7,8%, na 99,9 miliona EUR u posljednjih 12 mjeseci. Sa 3,0%, neto kamatna marža bila je 0,1 procentni poen ispod prošlogodišnjeg nivoa. Ovaj pad uglavnom je izazvan značajnim smanjenjem ključnih kamatnih stopa u segmentu Istočne Evrope.

Troškovi rezervisanja za gubitke porasli su za 11,6 miliona EUR u odnosu na isti period prošle godine, na ukupno 15,7 miliona EUR, što odgovara trošku rizika od 67 baznih poena na godišnjem nivou, a što je u skladu sa očekivanjima. Oko 8 miliona EUR od tog iznosa može se pripisati ažuriranim makroekonomskim parametrima u modelu kreditnog rizika.  Pored toga, ProCredit banke također su povisile rezerve u toku kontinuiranih pojedinačnih pregleda svih svojih kreditnih izloženosti prema biznis klijentima. Udio kredita umanjene vrijednosti ostao je nepromijenjen u odnosu na kraj godine, to jeste 2,5%. Omjer rezervisanja prema kreditima umanjene vrijednosti porastao je sa 89,1% na 93,6%.

 

Neto prihod od provizija i naknada neznatno je smanjen za 3,2 miliona EUR, na 22,6 miliona EUR, i to uglavnom usljed smanjenja transfera unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa za vrijeme pandemije COVID-19.

 

Operativni troškovi neznatno su smanjeni za 0,7 milion EUR, na 82,8 miliona EUR, zbog smanjenja administrativnih troškova. Omjer rashoda i prihoda smanjen je za 4,2 procentna poena, na 66,5%. Na osnovu stabilnih troškova, dobit prije oporezivanja i rezervisanja za gubitke povećana je za 8,7 miliona EUR ili 26,2% u odnosu na prošlu godinu, na 41,8 miliona EUR.

 

Adekvatnost kapitala ProCredit grupacije i dalje je zdrava. Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (puna stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1 fully loaded) sa datumom 30.06.2020. godine iznosio je 14,1%, odnosno, ostao je nepromijenjen u odnosu na kraj 2019. godine. Do smanjenja rizikom ponderisane aktive došlo je i pored snažnog rasta portfolija, dijelom zbog toga što je Evropski parlament u junu 2020. godine ranije uveo nove pondere rizika za izloženosti malih i srednjih preduzeća. Osnovni kapital grupacije uključuje konsolidovanu dobit za 2019. godinu umanjenu za planiranu isplatu dividendi u visini jedne trećine konsolidovane dobiti. Dovoljna kapitalna osnovica temelji se na koeficijentu poluge od 10,3% (na dan 31.12.2019. godine: 10,8%).

 

U prvoj polovini 2020. godine, ProCredit Holding AG & Co. KGaA je od Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation (IFC)), članice Grupe Svjetske banke,  dobio kredit u iznosu od 100 miliona USD. Ovim kreditom otvaraju se nove mogućnosti za ProCredit banke za ponudu ciljanog finansiranja za mala i srednja preduzeća u sadašnjoj situaciji.  

 

Nakon snažnog rasta ostvarenog u prvoj polovini godine, Uprava ProCredit Holdinga vidi dobre prilike za razvoj i u drugom polugodištu. Nakon što su na početku godine prognozirali nizak, jednocifren rast kreditnog portfolija klijenata, Uprava sada očekuje ukupni rast između 8% i 10%, s tim da eventualni uticaj preračunavanja valuta na kraju godine nije uzet u obzir. Najznačajniji faktori rizika kod ove prognoze su opasnost od novog vala pandemije i uvođenje dodatnih ograničenja u domaćoj i međunarodnoj trgovini.

 

Sa troškom rizika od oko 75 baznih poena, i dalje se očekuje da će povrat na kapital za cijelu godinu biti pozitivan, mada niži u odnosu na prošlu godinu. To se zasniva na pretpostavci da će se ekonomije na tržištima na kojima posluje ProCredit u drugoj polovini godine početi oporavljati. Također su potvrđene prognoze za omjer rashoda i prihoda (oko 70%) i koeficijent osnovnog kapitala (iznad 13%).

 

Izvještaj ProCredit grupacije za prvo polugodište 2020. godine od danas je dostupan na njemačkom i engleskom jeziku na web stranici ProCredit Holdinga, u rubrici  Investor Relations, na adresi: http://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

 

Kontakt:

  • Andrea Kaufmann, Odjel za komunikacije grupacije, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,   E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

 

O ProCredit Holdingu AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orjentisane ProCredit grupacije, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju prvenstveno usmjerena na Jugoistočnu i Istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com

 

 

Anticipativne izjave

U ovom saopštenju navode se izjave koje se odnose na naš budući poslovni razvoj i finansijske rezultate, kao i izjave koje se odnose na buduće radnje ili događaje koji utiču na ProCredit Holding i mogu se smatrati anticipativnim. Te izjave zasnivaju na upravljanju sadašnjim očekivanjima i određenim pretpostavkama ProCredit Holdinga, na koje ProCredit Holding uglavnom ne može uticati. One su, stoga, podložne brojnim rizicima, neizvjesnostima i faktorima.  Ukoliko se jedan ili više tih rizika ili neizvjesnosti realizuju, ili ukoliko se ispostavi da su osnovna očekivanja ili pretpostavke bili netačni, tada se stvarni rezultati, učinak i uspjeh ProCredit Holdinga mogu bitno, pozitivno ili negativno, razlikovati od rezultata izričito ili implicitno navedenih u anticipativnoj izjavi. ProCredit Holding ne preuzima obavezu da, u slučaju odstupanja od očekivanog razvoja, te anticipativne izjave ažurira ili koriguje.