Uspješno pušten u rad novi sistem žirokliringa

Jako je bitno naglasiti da se iznosi i vremena presjeka nisu mijenjali i da na snazi ostaju postojeći uslovi.

 Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da je od 03.06.2019. uspješno pušten u rad novi sistem žirokliringa SEPA ACH, koji je vezan za platne transakcije unutar Bosne i Hercegovine. ProCredit Bank je implementirala sistem u skladu sa odlukom Upravnog vijeća Centralne Banke BiH, čija je svrha potpuno prilagođavanje platforme platnih sistema standardima Evropske unije (EU), tj. prilagođavanje ŽK (žirokliring) sistema u BiH ŽK sistemu u EU (SEPA – Single Euro Payment Area).

Jako je bitno naglasiti da se iznosi i vremena presjeka nisu mijenjali i da na snazi ostaju postojeći uslovi:

  • Žirokliring radi po principu neto poravnanja naloga koji su manji ili jednaki 10.000 BAM
  • Razmjena platnih naloga i poravnanje sa drugim bankama se odvija u četiri dnevna ciklusa tokom radnog dana i to: 09:30, 11:30, 13:30 i 15:30 h.
  • ProCredit Bank pakete sa nalozima kreira u sljedećim intervalima: 09:00, 11:00, 13:00 i 15:00.
  • Također, za hitna plaćanja i dalje možete koristiti opciju BPRV (bruto poravnanja u realnom vremenu) tj. nalozi sa oznakom HITNO i to:
  • Nalozi registrovani do 15:00 h se realizuju isti radni dan.
  • Nalozi registrovani nakon 15:00 h se realizuju naredni radni dan.

 

Molimo vas da uzmete u obzir gore već naznačene intervale presjeka, kao i intervale u kojima banka kreira pakete sa nalozima. 

Također koristimo priliku da Vas podsjetimo da je jako važno da popunjavanju naloga za plaćanje pristupite sa posebnom pažnjom kako bi bili sigurni da su nalozi jasni i nedvosmisleni, sa jasno navedenim primaocem i brojem njegovog računa, kao i naznačenom svrhom plaćanja i to:

·        ako se radi o uplati računa npr. broj fakture, predračuna, računa, ugovora, šifra korisnika kod plaćanja režija i sl)

ako se radi o uplati javnih prihoda/poreza/taksi voditi računa o unosu ispravnog JIB-a/JMBG-a, vrste prihoda, poreznog perioda, šifre opštine, budžetske organizacije i poziva na broj 

Hvala unaprijed.

 

S poštovanjem,

ProCredit Bank