Nabavka servera, serverske opreme i računara

ProCredit Bank dd Sarajevo objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za nabavku servera, serverske opreme i računara

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku servera, serverske opreme i računara

I - OPĆI PODACI O TRAŽIOCU USLUGE

a) Tražilac ponude: ProCredit Bank dd Sarajevo

b) Sjedište: Franca Lehara bb 71000 Sarajevo

c) Telefon: ++ 387 33 250 950; Faks: ++387 33 250 971

d) E-mail: info@procreditbank.ba

II - PREDMET POZIVA

Predmet poziva je nabavka: 

1. servera i serverske opreme 7 kom

2. data storage 1 kom

3. računari 50 kom

za potrebe ProCredit Bank dd Sarajevo (u daljnjem tekstu Banka).

Tehničke karakteristike servera i ostale tražene opreme su definisane u tehničkom opisu koji čini sastavni dio ovog poziva.

Predmet nabavke je djeljiv na više dobavljača prema dostavljenim ponudama po lotovima, a u skladu sa odabirom Banke. 

III - SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće: 

a) naziv i sjedište ponuđača, odgovorne osobe i kontakt telefon

b) potpisanu izjavu da se izbor dobavljača i ponuđene opreme ne može prebacivati na drugog dobavljača bez saglasnosti Banke,

c) izjava ponuđača da se obavezuje u slučaju da bude izabran kao najbolji ponuđač prihvatiti sklapanje ugovora za nabavku sa tačno utvrđenim cijenama i rokovima isporuke, te da ukoliko dođe do izmjene cijena na tržištu u odnosu na ponudu, iste neće uticati na već sklopljeni ugovor. 

d) datum ponude

e) rok važenja ponude (rok važenja ponude minimum 60 dana)

IV - ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Rok za dostavljanje ponude je 13.09.2019. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu tražioca usluge navedenu u stavci I - OPĆI PODACI O TRAŽIOCU USLUGE sa naznakom "Ponuda za nabavku servera, serverske opreme i računara - NE OTVARAJ".

Ponude pristigle iza roka definisanog u dijelu IV - ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE neće se uzeti u razmatranje. 

Za sva dodatna pitanja ili nedoumice možete nas kontaktirati putem e-mail adrese nabavka@procreditbank.ba

tehnička specifikacija opreme.xlsx