Akreditivi

Dokumentarni akreditiv predstavlja obavezu banke da na zahtjev i po nalogu klijenta (uvoznika) isplati korisniku akreditiva određeni novčani iznos, pod uslovom da joj budu podneseni ugovoreni dokumenti i prema uslovima utvrđenim u akreditivu.

Šta je dokumentarni akreditiv?

Dokumentarni akreditiv je obaveza banke koja postupa na zahtjev i po nalogu klijenta (kupca) da će izvršiti plaćanje korisniku akreditiva, uz prezentaciju ugovorenih dokumenata i pod uslovom da su ispoštovane sve ugovorene obaveze akreditiva. Dokumentarni akreditiv se izdaje u pisanoj formi tj. SWIFT poruke MT700 koja se šalje banci korisnika putem SWIFT-a. 

  


Kome je namijenjen dokumentarni akreditiv? 

Dokumentarni akreditiv namijenjen je pravnim licima bez obzira na tip registracije, koja se bave uvozno-izvoznim aktivnostima, kao i ostalim preduzećima i licima koja imaju potrebu za ovim instrumentom plaćanja te koji imaju otvoren račun u ProCredit Bank.

Subjekti akreditivnog posla su:

  • Nalogodavac (kupac)
  • Banka izdavalac
  • Avizirajuća banka
  • Korisnik (prodavac)

Dokumentarni akreditiv kao instrument plaćanja pruža sigurnost svim stranama u poslovima međunarodnog platnog prometa:

  • Kupac je siguran da će plaćanje iz dokumentarnog akreditiva biti izvršeno samo u slučaju ako prodavac, unutar predviđenih rokova, podnese sva uslovljena akreditivna dokumenta.
  •  

  • Prodavac je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata navedenih u akreditivu, pod predpostavkom da je ispunio sve uslove iz akreditiva, moći da naplati protuvrijednost izvezene robe, odnosno izvršene usluge, jer mu za plaćanje garantuje banka koja je otvorila akreditiv i/ili konfirmirala akreditiv.
 

Prije izdavanja dokumentarnog akreditiva potrebno je da kupac i prodavac dogovore:

  • uslove plaćanja dokumentarnog akreditiva te transportnu klauzulu,
  • vrstu dokumentarnog akreditiva kao i dokumente za prezentaciju (faktura, lista pakovanja, transportni dokument, certifikat o porijeklu i drugi) i
  • datum izdavanja i isteka dokumentarnog akreditiva

 

Koje vrste dokumentarnog akreditiva nudimo?

Nudimo vam slijedeće vrste dokumentanog akreditiva:

 

Neopozivi dokumentarni akreditiv

Neopozivi dokumentarni akreditiv predstavlja čvrstu i neopozivu obavezu akreditivne banke prema korisniku akreditiva, koji se bez izričitog pristanka svih zainteresovanih stranaka ne može ni izmijeniti niti opozvati. Akreditivna banka je u čvrstoj i neopozivoj obavezi prema korisniku da ispuni obaveze iz akreditiva kada i ukoliko korisnik prezentira propisana dokumenta i ispuni sve uslove predviđene u akreditivu unutar roka njegove važnosti


Prenosivi dokumentarni akreditiv

Prenosivi dokumentarni akreditiv je akreditiv koji se može prenijeti na drugog korisnika. U dokumentarnom akreditivu mora se jasno naglasiti da se radi o ovoj vrsti akreditiva, u protivnom akreditiv nije prenosiv.

 

Neprenosivi dokumentarni akreditiv

Neprenosivi dokumentarni akreditiv ne može se prenijeti na drugog korisnika.

 

Nekonfirmirani dokumentarni akreditiv

Ukoliko posrednička banka u zemlji prodavca saopštava uslove akreditiva korisniku, a da pri tome ne ulazi ni u kakvu obavezu sem da ga identifikuje i da vjerno i tačno prenese uslove akreditiva, u tom slučaju govorimo o nepotvrđenom ili nekonfirmiranom akreditivu.

 

Konfirmirani dokumentarni akreditiv

Ukoliko akreditivna banka ovlasti ili pozove posredničku banku da korisniku potvrdi (konfirmira) njen neopozivi akreditiv i ako posrednička banka tako postupi, onda potvrđivanje ili konfirmiranje znači njenu čvrstu obavezu- kao dodatnu dužnost obavezi akreditivne banke  prema korisniku.

 

Dokumentarni akreditiv plativ po viđenju

Ovaj akreditiv je plativ po prezentaciji dogovorenih dokumenata

 

Dokumentarni akreditiv sa odgođenim plaćanjem

Predstavlja akreditiv koji inicira da je plaćanje odgođeno (npr. 30, 60, 90, 120 ili 180 dana) od datuma fakture, datuma isporuke ili datuma izdavanja.

 

Revolving dokumentarni akreditiv

Ovo je akreditiv koji se po iskorišćenju prvobitnog iznosa ne gasi već se njihov iznos vraća na prvobitni sve dotle dok zbir svih izvršenih isplata ne dostigne maksimum predviđenog iznosa.

 

Dokumentarni akreditiv plativ u zemlji

Ukoliko se dokumenti provjeravaju i isplaćuju u zemlji domaćeg uvoznika ili izvoznika onda kažemo da je akreditiv plativ u zemlji.

 

Dokumentarni akreditiv plativ u inostranstvu

Ukoliko se dokumenti provjeravaju i isplaćuju u zemlji inostranog uvoznika ili izvoznika, ili pak u nekoj trećoj zemlji, onda kažemo da je akreditiv plativ u inostranstvu.

 

Pokriveni dokumentarni akreditiv

Akreditivi kod kojih se pokriće doznačava u inostranstvo u momentu otvaranja akreditiva.

 

Nepokriveni dokumentarni akreditiv

Oni kod kojih se  pokriće doznačava u inostranstvo u momentu likvidacije akreditiva.

 

Klijent daje nalog za dokumentarni akreditiv direktno u filijali.

Za više informacija pozovite Call Center ProCredit Bank na 033/250-950 ili nam pošaljite upit na info@procreditbank.ba.