Garancije

ProCredit Bank BiH u potpunosti razumije važnost pouzdanog i regulisanog partnerstva za svoje klijente u zemlji i inozemstvu. Shodno tome, nudimo nekoliko vrsta bankarskih garancija koje mogu značajno unaprijediti odnose naših klijenata sa njihovim dobavljačima i kupcima ubrzavajući i obezbjeđujući plaćanje, isporuku i kvalitet.

Šta je bankarska garancija

Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja koji izdaje banka, a koji se, prije svega, koristi u trgovinskim finansijama te predstavlja obavezu od strane banke da plati korisniku garancije određeni iznos novca na pismeni zahtjev u roku navedenom u garanciji, ukoliko klijent banke ne ispuni svoju obavezu prema korisniku.

Namijenjena je:

  • pravnim licima bez obzira na tip registracije, koji imaju otvoren račun u ProCredit Bank i bave se izvozom i uvozom roba i usluga
  • svim pravnim licima koji se bave prodajom roba i vršenjem usluga u zemlji i inozemstvu
  • u rijeđim slučajevima, nudimo bankarske garancije namijenjene fizičkim licima

 

Ko su subjekti garancijskog posla?

Subjekti garancijskog posla su:

  • Nalogodavac (kupac)
  • Banka izdavalac (garant)
  • Avizirajuća banka
  • Korisnik bankarske garancije (prodavac)

 

Šta ukoliko jedna od strana ne poštuje odredbe dogovora?

Korisnik garancije je zaštićen od neispunjavanja ugovornih obaveza od druge strane (u pogledu plaćanja ili isporuke roba/usluga). Npr., ukoliko kupac ne ispuni svoje ugovorne obaveze, ProCredit Bank izvršava uplatu na zahtjev prodavca, nakon prezentacije dokumenata navedenih u tekstu garancije. Ako su uslovi ispunjeni, onda se plaćanje vrši prema korisniku (do maksimalnog iznosa garancije) bezuslovno.

Bankarska garancija zaštićena je od neosnovanog aktiviranja garancije. Ukoliko korisnik garancije ne isporuči robu ili usluge u skladu sa ugovorenim uslovima, on/ona neće biti u mogućnosti da dostavi dokumentaciju koja potvrđuje isporuku, kvalitetu ili količinu isporučenog proizvoda ili usluge i neće primati uplatu. 

  


Koje vrste bankarskih garancija nudimo?

Našim klijentima koji se bave uvozom robe, ugovaraju avansno plaćanje, učestvuju na tenderima, bave se izvođenjem radova ili imaju obavezu plaćanja indirektnih poreza (uvozno izvoznih dažbina, akciza i sl.) nudimo slijedeće vrste garancija:

 

Plative garancije

Vrsta 

Svrha  

Iznos    

Validnost

Plative garancije

Izdate da pokriju obaveze kupca da plati ugovorenu cijenu, uspostavljene kao ekvivalentna vrijednost robe ili usluga koje su primljene

Ne više od iznosa navedenog u ugovoru, što je i osnova za izdavanje garancije.

U okviru roka definisanog na predračunu, ugovoru ili nalogu + period odloženog plaćanja

Kreditne garancije

Izdaju se tipično u slučaju prekograničnih kredita ili kredita koje finansira država ili druge institucije. Banka izdavatelj garantuje da će klijent (nalogodavac) ispuniti uslove navedene u ugovoru o kreditu

 

 

 

Činidbene bankarske garancije

Svrha  

Svrha  

Iznos    

Validnost

Tenderske garancije (Bid Bond) 

Garantuju činjenicu da će klijent potpisati ugovor i/ili da neće povući ili izmijeniti ponudu i/ili da će osigurati dalje garancije na zahtjev (potrebne za potpisivanje ugovora ukoliko pobjedi na tenderu).

U pravilu procent iznosa ponude (tipično 2-5%)

Ne duže od roka pravosnažnosti tendera.

Garancije za avansno plaćanje

Garantuju povrat avansnog plaćanja korisniku ukoliko klijent (nalogodavac) ne ispuni svoje ugovorne obaveze.

Do iznosa izdatog avansa ili niže od iznosa izdatog avansa.

Do vremena isporuke roba ili izvršenja usluga ili vrlo kratko nakon toga.

Garancije za dobro izvršenje posla

Garantuju ispunjenje ugovornih obaveza od strane nalogodavca.

To je tipično procenat vrijednosti ugovora (uglavnom se kreće od 5 do 10%)

Do ispunjenja uslova navedenih u ugovoru.

Carinske garancije

Izdate da pokriju carinske dažbine plative na privremeno uvezenu robu (npr. u sistemu lizinga) te dug po porezu na dodatnu vrijednost (PDV)

 

Važi za poreze, zatezne kamate i sl. koje klijent do njihovog dospijeća nije platio.

Garancije za kvalitet izvedenih radova

Garantuju da će u određenom periodu nakon dostave opreme klijent izvršiti potrebne popravke na opremi u slučaju kvara za koji je klijent odgovoran.

 

Do isteka garantnog perioda- najčešće godina ili dvije.

 

Za više informacija o procedurama aplikacije za bankarsku garanciju te rokovima i uslovima, molimo Vas da kontaktirate Call Center ProCredit Bank BiH na 033/250-950 ili nam pošaljete upit na info@procreditbank.ba.