Interno upravljanje zaštitom okoliša

Ovaj stub se odnosi na sve interne mjere koje se poduzimaju u cilju smanjenja uticaja banke na okoliš. Obuhvata sveobuhvatno podizanje svijesti i edukacije, kao i dizajn filijala i sjedišta banke.

Energetska efikasnost i pitanja zaštite okoliša sada čine centralni dio nastave na ProCredit akademijama.Osoblje filijala ProCredit banke često provodi aktivnosti u svom susjedstvu u cilju unapređenja okoliša; na primjer, čiste javne površine i prostore za rekreaciju, sade drveće i osiguravaju sredstva za uređenje parkova i igrališta.

ProCredit Bank Bosna i Hercegovina nastoji što bolje shvatiti i unaprijediti održivost korištenja energije i uticaja na okoliš. U sklopu ovih nastojanja, Banka je implementirala interne mjere efikasnog korištenja energije i resursa koje se odnose i na tehnologiju i na ponašanje. Banka ima sistematski pristup informisanju osoblja o energetskog efikasnosti i obnovljivoj energiji. Pored toga, uposlenici se redovno obavještavaju o bitnim ekološkim pitanjima, planovima o mjerama koje treba poduzeti radi povećanja efikasnosti korištenja energije i resursa, kao i o rezultatima mjera i aktivnosti poduzetih putem intraneta i e-maila.

Od 2012. godine Banka je prikupila podatke o potrošnji energije, vode, goriva i materijala kao i emisiji CO2 od potrošnje energije.

Primjeri mjera koje je poduzela ProCredit Banka da bi njene interne aktivnosti postale ekološki prihvatljivije:

  • energetski efikasni klima uređaji u prostorijama za server i telekomunikacije;
  • novi serveri-smanjenje broja i potrošnje električne energije postojećih servera;
  • kotlovi za grijanje na pelet;
  • energy star oznaka na novom sistemu štampanja sa centralnim monitoringom;
  • tri kutije za rasvjetu sa LED sijalicama.
  • isključenje monitora, printera i kopir aparata nakon radnog vremena;
  • isključivanje nepotrebnog osvjetljenja;
  • recikliranje papira;
  • optimalno korištenje sistema grijanja i klimatizacije, itd.