Opšti uslovi poslovanja

Opštim uslovima poslovanja ProCredit Bank dd sa fizičkim licima  uređuju se standardni uslovi poslovanja koje ProCredit Bank dd primjenjuje na sve korisnike usluga Banke, opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između korisnika i Banke, postupak komunikacije između korisnika i Banke, kao i opšti uslovi za obavljanje transakcija u poslovima odobravanja kredita, prijema novčanih depozita, otvaranja, vođenja i zatvaranja računa, izdavanja i korišćenja platnih kartica, kao i drugim poslovima koje Banka obavlja u skladu sa zakonom.