Opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima

 Opštim uslovima poslovanja ProCredit Bank d.d. Sarajevo sa pravnim licima utvrđuju se standardi i uslovi poslovanja koje ProCredit Bank primjenjuje na sve korisnike usluga Banke, opšti uslovi za uspostavljanje odnosa između Klijenta i Banke, kao i opšti uslovi za obavljanje transakcija u poslovima odobravanja kredita, prijema novčanih depozita, otvaranja, vođenja i zatvaranja računa, izdavanja i korištenja platnih kartica kao i drugim poslovima koje Banka obavlja u skladu sa zakonom.